Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla TAMSAĞLIK.NET- ARTI OLUŞUM SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ olarak sizleri bilgilendirmek isteriz.TAMSAĞLIK.NET-ARTI OLUŞUM SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ’nin dijital markasıdır.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:

Şirketimiz, sizlere ait verileri, sizin bu verilerin işlenmesine yönelik vermiş olduğunuz açık rıza, başta sigorta sözleşmeleri olmak üzere çeşitli sözleşmelerin kurulması ve ifası, Şirketimizin hukuki bir yükümlülüğünü yerine getirmesi, kişisel verilerin işlenmesinde Şirket’in meşru bir menfaatinin bulunması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması veya sizin kendi kişisel verilerinizi alenileştirmeniz hukuki sebeplerinden biri veya birkaçına dayanarak işlemektedir.

Kanun ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, sizlere ait sınırlı sayıda elde edeceğimiz kişisel veriler ile özel nitelikli kişisel veriler (Kişilerin, etnik kökeni, Kişilerin ırkı, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, kılık ve kıyafeti, mezhebi veya diğer inançları, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ifade eder) sigortacılık mevzuatı başta olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu diğer tüm mevzuata uygun şekilde acentelik hizmetinin sunulması ve bu hizmet kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi; sigorta teklifinin oluşturulması, sigorta sözleşmelerinin kurulması, poliçelerin düzenlenmesi ve düzeltilmesi, poliçe yenilemelerinin yapılması, sigorta sözleşmelerinin uygulanmasına ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi, sigorta tazminatınızın tahsil edilmesi gibi sigortacılık süreçlerinin yürütülmesi; ayrıca izin vermiş olmanız durumunda size uygun pazarlama ve kampanya hizmetlerinin sunulması ile size özgü sigorta ürünlerinin geliştirilmesi; sunduğumuz veya sunacağımız hizmetlere ilişkin olarak sizinle iletişime geçilmesi; ürün çalışmaları ile pazar araştırması ve hedef müşteri grubu tespitinin yapılması, Şirketimiz nezdinde işlem yapan kişiler ile ziyaretçilerin kimlik bilgilerinin tespiti ve kaydedilmesi; elektronik veya fiziki ortamda işlemlere dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin oluşturulması; mevzuat ve resmi otoritelerin öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum sağlanması; ilgili mevzuatın izin verdiği veya zorunlu kıldığı bilgi paylaşımlarının gerçekleştirilmesi; Şirketimizin tabi olduğu ulusal veya uluslararası mevzuata uyum sağlanması, Şirketimizin faaliyetine ilişkin hukuki süreçlerin yürütülmesi, Şirketimizle gerçekleştireceğiniz işlemlere yönelik yükümlülüklerin yerine getirilmesi, talep ettiğiniz ürünlere ilişkin gerekli araştırma ve incelemelerin yapılabilmesi, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, mahkemeler, icra daireleri, noterlikler, tüketici hakem heyetleri, Sigorta Tahkim Komisyon, ticaret sicil müdürlükleri dahil resmi otoriteler nezdindeki tüm hukuki süreç ve işlemlerin gerçekleştirilmesi, hizmet kalitesinin arttırılması, müşteri şikayet ve taleplerinin değerlendirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen hukuki sebepler ile amaçlardan biri veya birkaçına dayanılarak sigorta şirketleri ve sigorta aracılarına, sigortacılıkla ilgili hizmetler ile destek ve asistans hizmeti veren kurum ve kuruluşlara, sigorta eksperlerine, kanunen yetkili kamu kurumları, kamu tüzel kişileri, resmi kurumlar ve özel kişilere, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, mahkemeler, icra daireleri, noterlikler, tüketici hakem heyetleri, Sigorta Tahkim Komisyonu, ticaret sicil müdürlükleri dahil resmi otoritelere, ilgili mevzuatın bilgi paylaşımına izin verdiği veya bilgi paylaşımını zorunlu kıldığı kişi veya kuruluşlara aktarılmaktadır.

Test

Form Gönderimi

Tamam

20

Anlaşmalı Sigorta Şirketi

12,575

Tüm Branşlarda Toplam Müşteri

19,861

Poliçe

2859

Sağlık Poliçesi

                                *2020 yılı sonu itibariyle verilerdir